HUM-106 มนุษย์กับศาสนา

HUM-106 มนุษย์กับศาสนา 3 หน่วยกิต (Man and Religions) ศึกษาความหมายที่แท้จริงของศาสนา บทบาท และความสำคัญของศาสนาที่มีต่อการดำเนินชีวิตและ อารยธรรมของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับศาสนาในแง่มุมต่างๆ ทั้งในระดับบุคคลและสังคม โดยศึกษาจากประวัติความเป็นมา และหลักความเชื่อของศาสนาที่สำคัญๆ ของโลก ทั้งศาสนาเทวนิยม อาทิ คริสต์ศาสนา ศาสนาอิสลาม และศาสนาอเทวนิยม อาทิพุทธศาสนา และสามารถนำหลักธรรมในศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

HUM-107 มนุษย์กับการพัฒนาตนเอง

HUM-107 มนุษย์กับการพัฒนาตนเอง 3 หน่วยกิต (Man and Self Development) ศึกษาเชิงระบบและพลวัตของธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์ ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะช่วยให้เข้าใจ และสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสันติ

HUM-105 อารยธรรมตะวันตก

HUM-105 อารยธรรมตะวันตก 3หน่วยกิต (Western Civilization) ศึกษาประวัติความเป็นมา แนวคิด ความเชื่อ ศิลปวิทยาการ ความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมถอย และผลกระทบของอารยธรรมของประเทศทางตะวันตกที่มีต่อภูมิภาคอื่นๆ ในโลก

HUM-104 อารยธรรมญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออก

HUM-104 อารยธรรมญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออก 3หน่วยกิต (Japanese and East Asian Civilization) ศึกษาประวัติความเป็นมา แนวคิด ความเชื่อ และ เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของญี่ปุ่น จีน และเกาหลี ในด้านต่างๆ อาทิ วรรณกรรม ดนตรี และศิลปกรรม และ อิทธิพลจากวัฒนธรรม และอารยธรรมของประเทศอื่นๆ ที่มีต่ออารยธรรมประเทศเหล่านั้น

HUM-102 จริยศาสตร์

HUM-102 จริยศาสตร์ 3 หน่วยกิต (Ethics) HUM-102 จริยศาสตร์ 3หน่วยกิต (Ethics) ศึกษาทฤษฎีทางจริยศาสตร์ที่สำคัญ แนวความคิด หลักเกณฑ์และการตัดสินทางจริยธรรมของนักปรัชญาสำนักต่าง ๆ จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตนักศึกษา การทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม รวมทั้งศึกษาปัญหาจริยศาสตร์ที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการแก้ปัญหาจริยธรรมที่พบในสังคมปัจจุบัน