โครงการจัดการความรู้ ‘สอนเด็ก Generation Z สู่ศตวรรษที่ 21 อย่างไร’

    โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “สอนเด็กGeneration Zสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างไร เมื่อวันจันทร์ที่ 13ตุลาคม 2557เวลา 09:00-11:00น. ณ ห้อง A 415อาคาร A ชั้น 4สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะกรรมการการจัดการความรู้สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “สอนเด็ก Generation Zสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างไร” บรรยายโดย อาจารย์เพชรศรี  ลิมปิบันเทิง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณาจารย์ของสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา เข้าร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้     จากการจัดโครงการดังกล่าวได้มีการสรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้   สรุปความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้                                                                          เรื่อง“สอนเด็กGeneration Zสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างไร” ************************************** ตามที่สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นได้จัดโครงการ การจัดการความรู้   เรื่อง “สอนเด็กGeneration Zสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างไร”ขึ้นในวันที่ 13ตุลาคม 2557 แล้วนั้น สำนักฯ  ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้มีอาจารย์ให้ความคิดเห็นจำนวน 25คน จากผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 25คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 แบบสอบถามมีการคิดค่าคะแนนดังต่อไปนี้ คะแนนระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 ระดับ โดยมีการใช้มาตราวัดแบบ Rating Scale ดังต่อไปนี้ ระดับที่มีความพึงพอใจมากที่สุด            คะแนนที่ให้      4 คะแนน ระดับที่มีความพึงพอใจมาก                   คะแนนที่ให้      3 คะแนน ระดับที่มีความพึงพอใจน้อย                   คะแนนที่ให้      2 คะแนน ระดับที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด           คะแนนที่ให้      1 คะแนน   การคิดค่าคะแนนแต่ละช่วงชั้นของ Rating Scale ด้วยสูตรดังนี้   สูตร                        =        ค่าสูงสุด – ค่าต่ำสุด อัตรภาคชั้น =        4-1 4 =        0.75   ดังนั้นการคิดค่าคะแนนจะเป็นดังนี้   3.26-4.00       หมายถึง          ระดับที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 2.51-3.25   […]

เอกสารเผยแพร่ประกอบการบรรยายโครงการจัดการความรู้

เอกสารเผยแพร่ประกอบการบรรยายโครงการจัดการความรู้  LINK : เอกสารเผยแพร่ประกอบการบรรยายโครงการจัดการความรู้ วิทยากร – อ.เพชรศรี ลิมปิบันเทิง จัดขึ้นที่สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557

เอกสารเผยแพร่ประกอบการบรรยายโครงการจัดการความรู้

เอกสารเผยแพร่ประกอบการบรรยายโครงการจัดการความรู้ วิทยากร – อ.เพชรศรี ลิมปิบันเทิง จัดขึ้นที่สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557