กิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2561 (2018)

TNI KNOWLEDGE MANAGEMENT HOMEPAGE

KM EXHIBITION 2018

กิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2561 : ด้านงานวิจัย

ห้วข้อ Intensive Research Project

กิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2561 : ด้านการผลิตบัณฑิต

ห้วข้อ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนภาษา  

Post Author: Admin S