กิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2560 (2017)

TNI KNOWLEDGE MANAGEMENT HOMEPAGE

KM EXHIBITION 2017

กิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2560 : ด้านงานวิจัย

ห้วข้อ โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3

กิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2560 : ด้านการผลิตบัณฑิต

ห้วข้อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแผนกภาษาญี่ปุ่นและแผนกภาษาอังกฤษ

Post Author: Admin S