กิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2564 (2021)

TNI KNOWLEDGE MANAGEMENT HOMEPAGE

KM EXHIBITION 2021

กิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2564 : ด้านงานวิจัย

ห้วข้อ อบรมการทำวิจัยเพื่อตีพิมพ์วาราสารระดับชาติ TCI 2

กิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2564 : ด้านการผลิตบัณฑิต

ห้วข้อ สอนออนไลน์ให้ปังทำอย่างไร

Post Author: Admin S