กิจกรรมรู้จักไทยเข้าใจญี่ปุ่น in Thailand ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมรู้จักไทยเข้าใจญี่ปุ่น in Thailand

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา
2. เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

ปีนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงปลับเปลี่ยนมาเป็นการจัดแบบออนไลน์แทน

Post Author: Admin S