กิจกรรมอบรมการไหว้และการทักทาย ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอบรมการไหว้และการทักทายเป็นกิจกรรมที่จัดโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชา JPN Foundation

จัดขึ้นในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าว

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยชมคลิปการไหว้และการทักทาย เล่นเกมส์ และทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ

ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านการไหว้