กิจกรรมสรงน้ำพระ 31 มี.ค.-4 เม.ย. 2566

บูรณาการร่วมกับรายวิชา SOC-130
ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรสำนักฯ ให้มีส่วนร่วมสรงน้ำพระ เพื่อสืบสานประเพณีไทย