รับสมัครอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567/1

ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวไทย เข้าเป็นอาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น
เพื่อเริ่มงานในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (พฤษภาคม)
จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 66 – 15 พ.ค.67
ระดับอุดมศึกษา สังกัดคณะสื่อสารสากล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านภาษาญี่ปุ่น/การสอนภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลการทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N1 หรือ N2 (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี)
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น โปรกแกรมในตระกูล Microsoft Office หรือ Google Workspace ได้
คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมัคร (ไม่บังคับ)
1. มีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับบริหารธุรกิจญี่ปุ่น และภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC ไม่เกิน 2 ปี

รายละเอียดงาน
1. ดำเนินการสอนตามหลักสูตรและระเบียบภาระหน้าที่ของอาจารย์
2. ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาในเรื่องภาษาญี่ปุ่น
3. รับผิดชอบเรื่องการจัดกิจกรรม แผนงาน โครงงานต่างๆ ด้านภาษาญี่ปุ่นที่ทางคณะสื่อสารสากลกำหนดให้
4. วางแผนวิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร ตำรา สื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
5. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
6. รับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะสื่อสารสารกล

วิธีการสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.tni.ac.th/home/public/document/tni_application_new_update.doc
2. ส่งใบสมัครมาได้ที่ nattanicha@tni.ac.th (อ.ณัฐณิชา โรจนศิรินทร์)
3. รอติดต่อกลับและนัดวันสัมภาษณ์

Post Author: Admin S