สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ – Japanese for International Business Program (JIB)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

Japanese for International Business (JIB)

 

หลักสูตรมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจระหว่างประเทศที่สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง

มีความเท่าทันในการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม มีความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา (แผนสหกิจศึกษา)